Občianske združenie UVEA – Dúhovka

Prečo sme založili občianske združenie UVEA – Dúhovka?

CHCEME DEŤOM ZABEZPEČIŤ TÚ NAJLEPŠIU STAROSTLIVOSŤ

Očné centrum Dúhovka, ktorého súčasťou je súkromná špeciálna materská škola vzniklo s jasným cieľom – pomôcť deťom s poruchami spolupráce očí (odborne nazývané binokulárne poruchy, medzi ktoré patrí napríklad aj najrozšírenejšie očné ochorenie detské veku – tupozrakosť). Ďalším zámerom je poskytnúť deťom miesto, kde sa im venujú profesionáli vo svojom odbore (detskí oční lekári, optometristi, ortoptické sestry a špeciálne školení pedagógovia). Prostredie Dúhovky je maximálne prispôsobené potrebám detí a umožňuje im napredovať.

Súkromná špeciálna materská škola Dúhovka má množstvo aktivít, ktoré sú finančne náročné. Okrem bežnej výučby, hier a kreatívnych aktivít, sú súčasťou vzdelávania našich škôlkarov aj:

  • Aktivity zamerané na tréning pleoptiky* 

  • Individuálne cvičenia a aktivity pre deti s pridruženými diagnózami
  • Fyzioterapeut
  • Logopéd

*Čo je pleoptika?

Pleoptické cvičenia alebo pleoptika je súčasťou liečby tupozrakosti (amblyopie). Zameriava sa na stimuláciu a rozvoj zrakových funkcií slabšieho oka. Cieľom pleoptických cvičení je zlepšiť videnie tupozrakého oka a dosiahnuť čo najlepšie binokulárne videnie, teda spoluprácu oboch očí.

Akým spôsobom budeme využívať finančné prostriedky?

VŠETKY FINANCIE INVESTUJEME NA CHOD OČNEJ ŠKÔLKY

Finančné prostriedky budeme využívať primárne na chod materskej školy, nákup pomôcok, hračiek a zabezpečenie nižšie spomínaných aktivít tak, aby sme deťom poskytli tú najkvalitnejšiu starostlivosť.

Ako darovať 2% Dúhovke?

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Tlačivá na stiahnutie:

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ
Daňové priznanie si podávam sám/a

Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane, ktoré vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

Zamestnanec, keď si podáva sám daňové priznanie a nie je podnikateľ:

Zamestnanec, ak je aj živnostník, prípadne iba živnostník: 

Právnická osoba:

Naše občianske združenie môžete podporiť aj dobrovoľným darom v akejkoľvek sume na IBAN nášho účtu:

SK95 1111 0000 0017 5818 8005


Snažíme sa pre deti vytvárať to najlepšie prostredie pre ich rozvoj