TUPOZRAKOSŤ = AMBLYOPIA

Chybný prenos signálu z oka do mozgu

Tupozrakosť alebo amblyopia je porucha, pri ktorej pacient nevidí ostro ani po optimálnej korekcii pomocou okuliarov alebo kontaktných šošoviek. Najčastejšie vzniká ako dôsledok škúlenia, rozdielnej refrakčnej chyby na oboch očiach (anizometropia) kedy jedno oko potrebuje výrazne vyššiu dioptriu ako druhé alebo vrodeného sivého zákalu. Pri všetkých týchto poruchách dochádza k chybnému prenosu signálu z postihnutého oka do mozgu a preto začne mozog oko s chybným prenosom potláčať. Tupozrakosť môže byť jednostranná i obojstranná. Postihuje približne okolo 3,5% populácie vrátane detí aj dospelých.

Prejavy

Deti s tupozrakosťou nemusia mať v podstate žiadne problémy ani príznaky. Tupozrakosť sa často zistí len pri náhodnom očnom vyšetrení.

Liečba

1.) Prvým krokom je zaistenie dopadu ostrého obrazu na sietnice oboch očí správnou korekciou refrakčnej vady okuliarmi prípadne odstránením vrodeného sivého zákalu

2.) Po určitej časovej adaptácii na okuliare môže nasledovať oklúzna terapia (prekrytie lepšie vidiaceho oka) spolu s pleoptickými cvičeniami, ktoré sú zamerané na stimuláciu tupozrakého oka vizuálnymi podnetmi za účelom zlepšenia zrakovej ostrosti a vyrovnania signálov z jedného a druhého oka

3.) Na pleoptickú liečbu v neskorších štádiách zvyčajne nadväzuje ortoptická liečba, ktorá je zameraná na prehĺbenie spolupráce oboch očí a zabránenie návratu amblyopie

Ako zistiť, že niečo so zrakom dieťaťa nie je v poriadku ?

Pri najmenších :

  • naráža do predmetov pri chôdzi
  • často zakopáva
  • zle odhaduje vzdialenosť
  • nevie chodiť po schodoch
  • vyhýba sa niektorým hrám
  • v dôsledku zhoršenej koordinácie oko – ruka, oko – noha, býva dieťa menej obratné a pomalšie

V školskom veku : 

  • zhoršená koordinácia sa prejavuje v niektorých predmetoch napríklad v telesnej výchove, kedy nesprávne odhaduje vzdialenosť predmetov, ich umiestnenie v priestore, smer a rýchlosť napr. lopty.
  • zúženie zorného poľa pri tupozrakosti spôsobuje spomalený vývoj pri čítaní a problémy s písaním
  • čítanie je útržkovité s prestávkami, čo vedie k ťažšiemu pochopeniu obsahu
  • tupozraké deti majú problém rozoznať jemné rozdiely a ťažko sa im porovnávajú dva podobné predmety, preto majú problém vyhľadávať rovnaký tvar medzi tvarmi podobnými

Ťažká forma tupozrakosti sa prejavuje aj poruchou vnímania farieb, ktoré pacienti vidia matne a nejasne. Obmedzené môže byť aj vnímanie priestoru prípadne úplne absentuje - dieťa nevidí 3D.

Ako prebieha vyšetrenie

Koľko
bude stáť vyšetrenie

Chcem sa objednať