Škôlka pre deti
s poruchami videnia 

Vnímame svet inými očami

V našej škôlke sa učíme to, čo v každej inej. Rozdiel je v tom, že navyše pravidelne cvičíme naše oči a pani učiteľky nám vymýšľajú super program a výlety!

Sme materská škola akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Garantujeme predprimárne vzdelávanie v zmysle príslušnej platnej legislatívy.

Hlavné výhody materskej školy 


Terapeutické aktivity v rámci vzdelávacieho procesu


Maximálny počet detí v jednej triede je 8 detí


Kolektív detí s podobnými príbehmi a porozumením


Novozrekonštruované prostredie

ŽIVOT V DÚHOVKE

Program máme prispôsobený
potrebám detí s poruchou videnia

Školský vzdelávací program našej materskej školy obsahuje rovnaké vzdelávacie oblasti ako Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Poskytuje obsah celého vzdelávania a jednotlivých vzdelávacích oblastí tak, aby bol prispôsobený charakteru zrakového postihnutia dieťaťa. Individuálne prispôsobuje aktivity predprimárneho vzdelávania konkrétnemu charakteru zrakového postihnutia.


Čo vám ponúkame?

Poskytujeme predprimárne vzdelávanie v slovenskom jazyku, zabezpečené odborným personálom s pedagogickým vzdelaním.
 

Škôlka ponúka
 • Terapeutické aktivity s odborným zdravotníckym personálom (optometrista, ortoptista, terapeut zrakových cvičení) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
 • Pravidelné kontroly u oftalmológa
 • Konzultácie s rodičmi
 • Športové a pohybové aktivity
 • Aktivity zamerané na environmentálnu výchovu
 • Pohybový krúžok
Ako bude prebiehať bežný deň?
 • Škôlku otvárame o 6:30 hod

 • Následne sa schádzame, hráme hry a tvoríme 

 • Súčasťou sú aj zdravotné cvičenia, vzdelávacie aktivity a rôzne rozvojové činnosti

 • Určite nezabúdame na desiatu !

 • Individuálne zrakové cvičenia s terapeutom sú súčasťou vyučovacieho dňa

 • Veľmi radi chodíme von na čerstvý vzduch

 • Obed

 • Hygiena a odpočinok nesmie chýbať

 • Olovrant

 • Poobede nás čakajú vzdelávacie aktivity, záujmové krúžky, hry a činnosti podľa voľby detí – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, pobyt vonku a vyhodnotenie dňa

 • Škôlku zatvárame o 16:00 hod

Ciele výchovy s ohľadom na znevýhodnenie
 • Podľa typu a stupňa zrakového postihnutia rozvíjať schopnosti detí
 • Rešpektovať individuálne osobitosti dieťaťa vychádzajúce z jeho diagnózy a zabezpečiť primeraný individuálny prístup
 • Dohliadať na správne používanie okuliarovej korekcie
 • Dodržiavať oklúznu terapiu
 • Uskutočňovať pleoptické a ortoptické cvičenia
 • Zabezpečiť jednotné pôsobenie na dieťa so ŠVVP spoluprácou s rodinou a s odbornou verejnosťou (CŠPP, odborné lekárske ambulancie a pod.)

Materská škola je určená pre deti
s touto diagnózou:

Tupozrakosť (amblyopia)

predovšetkým anizometropickej a strabickej etiológie

Škúlenie (strabizmus)

konkomitantné i inkomitantné formy

Skryté škúlenie (dekompenzované heterofórie)

konkomitantné i inkomitantné formy

Akomodačné poruchy (schopnosť vidieť predmety ostro)

nadmerná, nedostatočná, nestabilná, nepresná a rozdielna akomodácia medzi oboma očami

Neviete, či vaše dieťa trpí očným ochorením,
s ktorým vám vieme pomôcť?

A hlavne!
Robíme radosť aj rodičom


So svojimi deťmi sa budete môcť venovať bežným veciam – iným než sú pravidelné cvičenia, kontroly a vyšetrenia zraku u lekárov. Liečba pri navštevovaní Dúhovky môže byť výrazne efektívnejšia, pretože môžeme častejšie reagovať na priebeh liečby a požiadavky dieťaťa.