Ako sa prihlásiť
do materskej
školy

Ojedinelá kombinácia zdravotníckeho zariadenia a špeciálnej materskej školy


Súkromná špeciálna materská škola Dúhovka pre deti s poruchami binokulárneho videnia je akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie v zmysle príslušnej platnej legislatívy.


Dúhovka je na Slovensku celkom ojedinelá kombinácia špecializovaného zdravotníckeho zariadenia a špeciálnej materskej školy, ktorá zabezpečuje potrebnú interakciu pedagogických a zdravotníckych pracovníkov.


Navštevovanie škôlky má veľký vplyv na liečbu dieťaťa, pretože vieme častejšie reagovať na potrebné zmeny liečby. Nastavenie liečby je totiž pre dieťa v predškolskom veku absolútne kľúčové.

Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov.

Čo u nás deti
robia? 

 • pravidelné individuálne zrakové cvičenia pod vedením zdravotných odborníkov

 • odborný personál so špeciálnopedagogickým vzdelaním + asistent
 • angličtina v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu / 2× do týždňa
 • hudobná výchova v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu / 1× do týždňa
 • pohybový krúžok v spolupráci s ACTIVE KIDS / 1× do týždňa 

Zápis detí
prebieha od 2. 5. 2023 až do naplnenia kapacity

Prednosť pri prijímaní majú predškoláci, ostatné prijatia realizujeme podľa poradia, čiže podľa dátumov na prihláške. 

Ako zapísať dieťa do Dúhovky? 

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa zašle alebo prinesie osobne na adresu škôlky : 

 • Žiadosť o prijatie do SŠMŠ Dúhovka – údaje vypíše rodič + doloží potvrdenie od všeobecného lekára i odborného lekára
 • Informovaný súhlas zákonného zástupcu v súlade so zákonom GDPR
 • Staršie správy z CPPPaP alebo CŠPP – ak nimi disponuje. Ak ich nemá k dispozícií, doloží ich dodatočne
 • Akúkoľvek poslednú správu z odborného vyšetrenia potvrdzujúcu znevýhodnenie dieťaťa
 • Charakteristiku dieťaťa, ak rodič alebo zákonný zástupca nedisponuje správami z odborných vyšetrení potvrdzujúcich zdravotné znevýhodnenie (uviesť druh zdravotného znevýhodnenia dieťaťa, prípadne jeho ťažkosti)

Žiadosť môžete
odovzdať 

 • osobne v čase od 8:30 do 16:00 hod
 • poštou na adresu škôlky doporučene – Súkromná špeciálna materská škola Dúhovka, A. Kmeťa 19, 036 01 Martin 
 • e-mailom poslať na skolka@duhovka.sk

Mesačné poplatky
v školskom roku 2022 / 23

Školné 160 €

Čo všetko zahŕňajú :

 • Vyučovanie anglického jazyka v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
 • Vyučovanie hudobnej výchovy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
 • Krúžky – pohybový, výtvarný v popoludňajších hodinách
 • Špeciálne edukačné pomôcky
 • Edukačný materiál, didaktické pomôcky, výtvarný materiál
 • Zabezpečovanie a pranie posteľnej bielizne
 • Zrakové cvičenia

A koľko stojí papanie?

Mesačne 82 € (celodenná strava na 1 deň stojí 4,10 €)    

Strava je nad rámec školného a je vždy vypočítaná podľa reálne navštívených dní v materskej škole.