Škola pre deti s poruchami binokulárneho videnia 

Materská škola je určená pre deti
s touto diagnozou:

Amblyopioa

predovšetkým anizometropickej a strabickej etiológie

Strabizmus

konkomitantné i inkomitantné formy

Dekompenzované heterofórie

konkomitantné i inkomitantné formy

Akomodačné poruchy

nadmerná, nedostatočná, nestabilná, nepresná a rozdielna akomodácia medzi oboma očami

Neviete či vaše dieťa trpí očným ochorením,
s ktorým vám vieme pomôcť?

Vaše deti budú rady v našej materskej škole a doma budú spokojnejšie

DÚHOVKA je na Slovensku celkom ojedinelá kombinácia špecializovaného zdravotníckeho zariadenia a materskej školy, ktorá zabezpečuje potrebnú interakciu pedagogických a zdravotníckych pracovníkov.

Materská škola má dve triedy s celodennou výchovou a vzdelávaním, ale i s možnosťou poldennej výchovy a vzdelávania pre deti, ktorých rodičia o to požiadajú.

Významnou mierou prispieva k optimálnemu prispôsobeniu vzdelávania úrovni zrakového postihnutia dieťaťa, najmä vhodnou voľbou činností podporujúcich liečbu a zabezpečením dodržovania správneho používania optických a pleoptických pomôcok.

Ciele výchovy  s ohľadom na zdravotné znevýhodnenie detí

  • podľa typu a stupňa zrakového postihnutia rozvíjať schopnosti detí, ktorými momentálne disponujú, a pomáhať im získavať ďalšie schopnosti pre čo najlepšiu prípravu na vstup do primárneho vzdelávania,
  • rešpektovať individuálne osobitosti dieťaťa vychádzajúce z jeho diagnózy a zabezpečiť primeraný individuálny prístup,
  • dohliadať na správne používanie okuliarovej korekcie,
  • dodržiavať oklúznu terapiu,
  • uskutočňovať pleoptické a ortoptické cvičenia,
  • zabezpečiť jednotné pôsobenie na dieťa so ŠVVP spoluprácou s rodinou a s odbornou verejnosťou (CŠPP, odborné lekárske ambulancie a pod.).

Do liečby zapájame virtuálnu realitu a ďalšie funkčné metódy

DICHOPTICKÉ CVIČENIA

Virtuálna realita ako novinka v liečbe tupozrakosti a porúch spolupráce očí umožňuje jednoduché zapojenie slabšieho oka pri súčasnom vnímaní oboma očami. Vďaka tomu sa zlepšenie viac premieta do skutočného videnia. Cvičenia naviac prebiehajú formou pútavých hier, ktoré sa zameriavajú na koordináciu očí a pohybov tela.

AKTÍVNA OKLÚZNA LIEČBA

Nastavenie a dodržiavanie správnej dĺžky zakrytia. Pleoptické aktivity pre zvýšenie účinnosti oklúznej liečby.Motivácia nosenia okluzora stotožnením sa s ostatnými deťmi.

NÁCVIK AKOMODÁCIE

Zlepšenie schopnosti zaostrovania, ktoré je pri tupozrakosti často postihnuté, hrá v úspešnej liečbe dôležitú rolu.

Robíme radosť aj rodičom

So svojimi deťmi sa budete môcť venovať bežným veciam – iným než sú pravidelné cvičenia, kontroly a vyšetrenia zraku u lekárov. Liečba pri navštevovaní Dúhovky môže byť výrazne efektívnejšia, pretože môžeme častejšie reagovať na priebeh liečby a požiadavky dieťaťa.