Dúhovka má ďalších absolventov, s ktorými sme dosiahli veľký pokrok!

Očná škôlka má za sebou rozlúčku s predškolákmi, ktorí si okrem predškolského vzdelania a skvelých zážitkov, odnášajú to, prečo sme prioritne vytvorili očné centrum Dúhovka – odchádzajú so zlepšeným stavom ich zraku!


Od začiatku sme si stanovili za cieľ poskytnúť deťom zrakové cvičenia pod dohľadom našich odborníkov v príjemnom prostredí, ktoré deti podporuje vo vývoji ich zrakových schopností, vnímania a predškolského vzdelania. Okrem zrakových cvičení využívame rôznorodé metódy, aktivity, pomôcky a nástroje, ktoré zlepšujú koncentráciu, vnímanie, priestorovú orientáciu a správnu koordináciu oko–ruka a oko–noha.

Zrakové cvičenia pod dohľadom a vedením optometristov a ortoptických sestier nám umožnili poskytnúť deťom individuálnu starostlivosť a zameranie na ich konkrétne potreby. Ich odborné vedeniepravidelný monitoring pri vykonávaní zrakových cvičení pomohlo deťom rozvíjať ich zrak a zdokonaliť ich vizuálne vnímanie

Naše skúsené učiteľky zabezpečili, že deti majú prístup k rôznym stimulujúcim aktivitám a cvičeniam. S ich podporou sme u detí dosiahli obdivuhodný pokrok v zlepšovaní zrakových schopností. Niektoré deti, ktoré predtým mali problémy s rozpoznávaním tvarov, detailov či orientáciou v priestore, teraz preukazujú výrazné zlepšenie a samostatnosť.

Ako hodnotí uplynulý rok optometrista Bc. Erik Sahatqija?

V priebehu dochádzky sa vďaka pravidelnosti cvičení podarilo u všetkých detí dosiahnuť progres – u starších a predškolských detí evidujeme zlepšenie zrakovej ostrosti, zvýšenie úrovne binokulárnej spolupráce (vzájomnej spolupráce očí) alebo zníženie výskytu škúlenia. Pri menších deťoch, u ktorých nám kognitívna úroveň zatiaľ nedovoľuje vykonávať komplexné cviky (náročnejšie na pochopenie) sme zaznamenali výrazné zlepšenie v komunikácii a spolupráci pri jednoduchých zrakových aktivitách. Deti tak hravou formou postupne pripravujeme na čoraz zložitejšie a efektívnejšie cvičenia.

Tento rok nám predškolskú dochádzku ukončujú 3 deti. U každého z nich boli individuálne posúdené zrakové funkcie a navrhnutý ďalší manažment. S ohľadom na doterajšiu intenzitu a dosiahnuté výsledky sme dospeli k záveru, že u dvoch detí navrhujeme udržiavací režim (cvičenia sú na doma, jednoduché, kratšie a len občasné). U jedného dieťaťa dokonca ukončujeme tréning práve z dôvodu dlhodobo výborného a stabilného stavu. Zároveň je potrebné doplniť, že odchodom z materskej školy nedochádza k ukončeniu liečby tupozrakosti a všetky deti budú aj po ukončení dochádzky naďalej monitorované štandardnými kontrolami.

„Konzistentne zotrvávať v tomto procese vyžaduje obrovskú dávku disciplíny, trpezlivosti a ochoty. Za to majú nielen deti, ale aj personál môj obrovský obdiv.“

Bc. Erik Sahatqija, optometrista

Ďalej rekapitulujú aj naše pani učiteľky!

Koordinácia a jemná motorika detí v našej škole sa počas minulého školského roka výrazne zlepšili. Dôkazom toho sú lepšie výsledky v úlohách, kde bolo potrebné využiť precízne pohyby prstov a rúk. Deti ukázali veľký pokrok napríklad pri manipulácii s predmetmi, kreslení, maľovaní alebo modelovaní.

Hrubá motorika, ktorá sa týka väčších, celotelových pohybov, sa tiež zlepšila. Mnohé deti, ktoré mali na začiatku roka problémy s chôdzou alebo behom, sú teraz schopné sa pohybovať s väčšou istotou a koordináciou. To je dôsledok systematického cvičenia a rozvoja pohybových schopností, ktorým sa v našej škole venujeme.

Čo sa týka priestorovej orientácie, naše deti ukázali obrovský pokrok. Sú teraz oveľa lepšie schopné sa orientovať v známom i neznámom prostredí, čo im dáva väčšiu sebadôveru a nezávislosť. Priestorová orientácia je pre naše deti kľúčová a v našej škole sa jej venujeme prostredníctvom špecifických cvičení a aktivít.

Mentálna úroveň detí je ďalšou oblasťou, kde sme boli svedkami významného pokroku. Deti v našej škole demonštrovali lepšie porozumenie a spracovanie informácií, zlepšili sa v riešení problémov a všeobecnej kreativite. Tieto zlepšenia sú výsledkom intenzívnej práce našich učiteľov a terapeutov, ale predovšetkým sú to výsledky neúnavnej práce a odhodlania našich detí

Nezabudnite si prezrieť fotogalériu z našej rozlúčky!


A tu si môžete pozrieť ako hodnotia škôlku rodičia